1

Marketing

Kontakt:


D MANAGEMENT d.o.o.
Sjedište: Juraja Križanića 17
42000 Varaždin
Matični broj subjekta:070072583
OIB:69143058084
PDV ID: HR69143058084


Uvjeti korištenja

Novi-Marof.com nije odgovoran za netočne navode iznesene u komentarima ispod vijesti i ne preuzima odgovornost za eventualnu zloporabu informacija od strane ostalih korisnika, posjetitelja ili trećih osoba, što posebno vrijedi onda kada je posjetitelj sam omogućio pristup informacijama. 

Nadalje, Novi-Marof.com ne odgovara za nedozvoljena saznanja o osobnim podacimammposjetitelja od strane trećih osoba (npr. nedozvoljeni pristup “hakera” u bazu podataka). 

Novi-Marof.com ima pravo, no ne obvezuje se, sadržaj svakog teksta i primljenih fotografija, tj. grafičkih datoteka uskladiti sa smjernicama na kojima se temelje ovi Uvjeti korištenja te ih, ukoliko je to potrebno, izmijeniti ili izbrisati.

Novi-Marof.com ne odgovara za neznatne nedostatke usluge.

Novi-Marof.com ne odgovara za prekid rada usluge koji nije sam skrivio, kao npr. zbog utjecaja više sile ili tehničkih smetnji Interneta.

Novi-Marof.com ne odgovara za linkove na druge web-stranice, posebno, no ne i isključivo, za one koje posjetitelji sami postavljaju. 

Novi-Marof.com ne preuzima odgovornost za sadržaje koje unose posjetitelji. To se posebno odnosi na komentare članaka i slika.

Novi-Marof.com ne preuzima odgovornost niti jamči za sadržaj gore navedenih elektroničkih informacija, kao ni za greške, klevetu, rušenje ugleda, vulgarni ili skandalozni materijal. Nadalje, za materijal koji ukazuje na zločinačko ponašanje ili ga potiče ili ponašanje koje za sobom povlači civilno pravnu odgovornost ili na bilo koji drugi način krši zakon.

U tim će slučajevima Novi-Marof.com surađivati sa svim službama ili će se pridržavati svih sudskih odluka koje ga pozivaju ili od njega traže da oda identitet onoga koji je takve informacije ili materijale objavio na ovom portalu.

Datum, vrijeme, sadržaj i IP-adresa također se u slučaju zloporabe usluge mogu analizirati te iskoristiti za eventualni kaznenopravni progon. Isto vrijedi i za sadržaj profila korisnika koji je korisnik sam unio.

Odgovornost posjetitelja

Posjetitelj se obvezuje da neće oštetiti Novi-Marof.com ukoliko dođe do bilo kakvih tužbi, štete, gubitaka ili potraživanja koja bi mogla nastati prijavom i/ili sudjelovanjem na ovom portalu, ukoliko te štete nisu nastale s namjerom ili nepažnjom Novi-Marof.com portala.

Posjetitelj se osobito obvezuje da će Novi-Marof.com osloboditi svake odgovornosti i svake obveze, troškova i prava koji proizlaze iz štete nastale zbog klevete, uvrede, povrede osobnih prava, zbog prekida rada usluge za korisnika, zbog povrede nematerijalnih dobara ili drugih prava.

Nepridržavanje jedne od gore navedenih obveza može dovesti kako do trenutačnog prekida korištenja ovog portala tako može imati i civilno pravne i kaznenopravne posljedice za korisnika i posjetitelja.

Posjetitelj jamči da u okviru ovog portala neće postavljati fotografije ili neka druga djela, a da za to nije ovlašten prema odgovarajućim autorsko-pravnim propisima.
Posjetitelj se obvezuje da u fotogaleriji objavljuje samo vlastite radove.

Novi-Marof.com zadržava pravo preoblikovati ove Uvjete korištenja.

Posjetitelj izjavljuje da je suglasan da se promijenjeni Uvjeti korištenja primjenjuju retroaktivno, ako Novi-Marof.com posjetitelja upozori da je došlo do promjene Uvjeta korištenja i ako posjetitelj ne uloži pismenu žalbu na promjenu u roku od tjedan dana od dana koji slijedi danu kada je bila obavijest o promjeni.

Obavijest o promjeni Uvjeta korištenja objavljuje se javno na ovom portalu.

Portal Novi-Marof.com je apolitičan, sto znači da ne pripada niti jednoj političkoj stranci, niti ne služi za promidžbu samo jedne političke stranke.


Najnovije na Aktualno.hr!